Forord

Opplæring av vikarer og ufaglærte som skal arbeide i kortere perioder i tjenesteyting til personer med utviklingshemming, er en viktig oppgave for kommunene. Mange kommuner har utviklet egne opplæringer, men gir signaler om at de ønsker et fast studiemateriale som sikrer et minimum av teoretiske kunnskaper.

«Dette må jeg kunne – gode tjenester til personer med utviklingshemming» er en del av det nasjonale kompetansetiltaket «Mitt livs ABC», utarbeidet av Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse på oppdrag fra Helsedirektoratet. Formålet med tiltaket er å styrke kompetansen i tjenestene til personer med utviklingshemming, særlig hos ufaglærte. «Mitt livs ABC» er forankret i Stortingsmelding 45 (2012 – 2013) Frihet og likeverd, der regjeringen foreslo å etablere «Mitt livs ABC», etter modell av Demensomsorgens ABC.

«Dette må jeg kunne – gode tjenester til personer med utviklingshemming» har hentet mange ideer fra et tilsvarende studiehefte utarbeidet for vikarer og korttidsansatte i generell eldreomsorg, «Dette må jeg kunne – introduksjon til helse og omsorgsarbeid». Også dette heftet ble utarbeidet på oppdrag fra Helsedirektoratet. Heftet har blitt godt mottatt i kommunene og fra 2012 har over
8000 brukt hefte i opplæring.

Vi takker spesialsykepleier, MSc, Lise M. Øverland og spesialpedagog Liv Paulsen som har utarbeidet heftet. Takk til fotograf Sigmund Woie Aarhaug som har tatt de fleste av bildene i heftet, og takk til beboere, arbeidstakere og ansatte ved virksomheter i Stokke kommune, som har stilt opp som modeller for illustrasjonsfoto. Takk til Helsedirektoratet for oppdraget og samarbeidet om utviklingen av heftet.

Vi håper «Dette må jeg kunne – gode tjenester til personer med utviklingshemming» vil bli et nyttig verktøy i opplæringen.

Tønsberg/Oslo, mai 2016

Kari Midtbø Kristiansen
Daglig leder
Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse