Informasjon til samarbeidsparnere

Mitt livs ABC omhandler barn, unge, voksne og eldre med utviklingshemming.

ABC-opplæring er i bruk på flere fagområder. Fra 2007 til 2017 har mer enn 25 000 ansatte i over 400 kommuner gjennomgått eller er i gang med opplæring med Demensomsorgens ABC eller Eldreomsorgens ABC.

I oktober 2016 har 276 deltakere fra 14 av 15 kommuner i Vest-Agder være med i oppstarten av Mitt livs ABC. Fra våren 2017 har flere andre kommuner også startet opp.

Det er ingen eksamen i forbindelse med ABC-opplæringen, og opplæringen gir ingen formell kompetanse. Erfaring fra tidligere ABC- opplæringer viser at opplæringen har:

  • gitt deltakerne økt kompetanse og stimulert til faglig refleksjon i det daglige arbeidet.
  • gitt deltakerne økt forståelse for hverandres faglige tilnærming, og bidratt til en felles faglig plattform.
  • ført til bedre kommunikasjon mellom samarbeidende instanser.

Kan være relevant ved søknad til høyskoleutdanning på grunnlag av realkompetanse. Det er mulig å søke om å få ta fagbrev gjennom prosjektet "med ABC til fagbrev"

Økonomisk og administrative forhold må tilpasses den enkelte kommune/virksomhet. Erfaring viser imidlertid at det er viktig at deltagere innen samme kommune/virksomhet har de samme betingelsene når det gjelder godtgjøring for bruk av tid.

Det må være en ABC-kontakt i kommunen som melder på deltakere, videreformidler informasjon til deltakere og ledere, og som har kontakt med lokale seminararrangører og Aldring og helse. Dessuten må ABC-kontakten i samarbeid med aktuelle ledere sette sammen gruppene. Det behøver ikke være den samme medarbeideren som er ABC-kontakt når det gjelder Mitt livs ABC som for de øvrige ABC-opplæringene. Kommunens ABC-kontakten melder på gruppe til Mitt livs ABC på abcregistrering.no, eventuelt ved å ta kontakt med Aldring og helse på abc@aldringoghelse.no.

Kommunene kan søke om kompetanse- og innovasjonstilskudd hos Fylkesmannen.

Pris per perm kr.500,-

ABC-opplæring «Mitt livs ABC» består av tre deler:

Permer/fagstoff

Fagstoffet består av to permer med 10 hefter i hver perm, og permene bygger på hverandre. En starter med perm 1 og velger eventuelt å gå videre med perm 2. Deltagerne leser ett hefte før hver gruppesamling. Erfaring fra tidligere ABC-opplæring er at de fleste leser heftene utenom arbeidstid, men noen leser i rolige perioder på jobb. Dette gjelder spesielt nattevakter.

Titlene på heftene i Hoveddel, perm 1 er:

Hefte 1 Introduksjon
Hefte 2 Om utviklingshemming
Hefte 3 Etikk
Hefte 4 Kommunikasjon
Hefte 5 Miljøarbeid
Hefte 6 Helse og helseutfordringer
Hefte 7 Opplæring, dagtilbud og arbeid
Hefte 8 Trivsel og sosialt nettverk
Hefte 9 Aktive liv – muligheter og utfordringer
Hefte 10 Tvang og makt

Fordypningsdel, perm 2 (ferdigstilles vinter/vår 2018):

Hefte 1 Alternativ og supplerende kommunikasjon
Hefte 2 Helhetlig tjenestetilbud 
Hefte 3 Psykisk helsearbeid og psykiske liedelser
Hefte 4 Nedsatt fysisk funksjonsevne
Hefte 5 Autismespekterforstyrrelser
Hefte 6 Teknologiske løsninger i tjenestene
hefte 7 Helseoppfølging
Hefte 8 Aldring
Hefte 9 Miljøarbeid fordypning
Hefte 10 Utfordrende atferd

(Vi tar forbehold om at det kan komme noen endringer i titler og rekkefølge).

Grupper

Vi anbefaler at ABC-gruppene settes sammen tverrfaglig, helst med personale fra flere arbeidsplasser, og med 6-8 deltakere. Gruppene bør bestå av maksimalt 50 % ufaglærte i hver gruppe, og det er hensiktsmessig at minst én deltaker per gruppe har høyskoleutdanning. Hver gruppe må ha en kontaktperson som rapporterer oppmøte på gruppesamlinger og seminarer. Oppgaven som ordstyrer kan gå på omgang. Gruppesamlinger for deltakere som jobber turnus gjennomføres ofte i forbindelse med vaktskiftet på dagtid. Godtgjøring for gruppearbeid er som oftest time for time.

Seminarer

Deltagerne skal delta på to heldags seminarer i løpet av hver opplæringsperiode (hver perm). Seminarene holdes ved oppstart og ca. halvveis i permen. Seminarene har lokale samarbeidspartnere, som regel USHT eller spesialisthelsetjenesten, ansvar for å arrangere. Kommunene/virksomhetene betaler for evt. leie av lokaler og bevertning for sine deltagere.

Invitasjon til oppstartsseminar av «Mitt livs ABC» vil som regel komme fra lokale samarbeidspartnere. Potensielle deltager kommuner /virksomheter kan kontakte Aldring og helse (abc@aldringoghelse.no) eller en lokal samarbeidspartner.

Seminar 1, perm 1 (oppstartsseminar)

I oppstartsseminaret benyttes de første to timene til introduksjon av modellen, det å jobbe i gruppe, gruppekontrakt, bruk av digitale ressurser og elektronisk registreringer. Det blir et gruppearbeid for de på forhånd oppsatte gruppene hvor deltakerne presenterer seg for hverandre, avtaler tidspunkt for i alle fall første ABC-gruppesamling og en gruppekontrakt avtales. De tre siste timene vil temaene være mer valgfrie, men «å leve med utviklingshemming», «ulike grader av utviklingshemming», «kommunikasjonsutfordringer» og liknende vil være aktuelle temaer.

Seminar 2, perm 1

Dette seminaret er ca. halvveis i permen. Her vil en av seks timer bli benyttet til å arbeide med et gruppearbeid på tvers av ABC-gruppene. Tema for gruppearbeidet er hvordan det er å jobbe i gruppene, hva som fungerer greit og ideer til hva som kan forbedres. Resten av seminardagen er undervisning i aktuelle temaer. Bruk av tvang og makt kan være aktuelt, likeledes andre temaer med utgangspunkt i temaene i heftene.

Samarbeidspartnere

I forbindelse med ABC-opplæringen vil aktuelle samarbeidspartnere være USHTer (utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester), Habiliteringstjenesten eller andre aktuelle fagmiljøer.

Samarbeidspartnerne har ansvar for:

  • Organisering av og rekrutering til ABC-opplæringen.
  • Arrangering av seminarer i samarbeid med kommunekontaktene.
  • Sørger for det faglige innholdet på seminarene er relevant for innholdet i heftene -enten ved å forelese selv, eller hente inn eksterne foredragsholdere.

De stedene i landet hvor Aldring og helse ikke har samarbeidspartnere, kan Aldring og helse arrangere seminarer på forespørsel fra kommunene.

Den som organiserer seminarene får tilskudd basert på antall ABC-deltakere som deltar på seminaret (minimum 20 deltakere) – andre kan delta, men det er kun antall ABC-deltakere som utløser økonomisk tilskudd.

Aldring og helse er pålagt å inngå underleverandøravtaler med sine samarbeidspartnere.

Forum ABC: På Forum ABC finnes det et lukket område for samarbeidspartnere. Her finnes PowerPoint-presentasjoner en kan benytte i undervisning på fagseminarene. Disse er organisert under den aktuelle ABC-permen. En finner også retningslinjer for arrangering av seminarer, og et lukket forum hvor en eksempelvis kan utveksle erfaringer med andre samarbeidspartnere.