Informasjon til deltakere

Mitt livs ABC er en opplæring som retter seg til personell som gir helse- og omsorgstjenester til barn, unge, voksne og eldre med utviklingshemming.

ABC-opplæringen består av temahefter, gruppesamlinger og seminarer

Temahefter

Temaheftene er samlet i to permer. Hvert hefte omhandler ett fagtema. Språket i heftene er praksisnært, og en finner ulike «tenk over»-spørsmål til hvert tema. På slutten av hvert hefte er det refleksjonsspørsmål beregnet på drøfting i gruppene.

Relevante filmklipp er tilgjengelig på nettsiden som utgangspunkt for noen av refleksjonsspørsmålene. Alt som finnes skriftlig er også tilgjengelig på nettsiden – både som tekst og innleste lydfiler.

Etter å ha gjennomført perm 1, kan en vurdere om en også ønsker å gå videre med fordypningspermen, perm 2.

Innhold

Perm 1

Hefte 1 Introduksjon
Hefte 2 Om utviklingshemming
Hefte 3 Etikk
Hefte 4 Kommunikasjon
Hefte 5 Miljøarbeid
Hefte 6 Helse og helseutfordringer
Hefte 7 Opplæring, dagtilbud og arbeid
Hefte 8 Trivsel og sosialt nettverk
Hefte 9 Aktive liv – muligheter og utfordringer
Hefte 10  Tvang og makt

Perm 2

Hefte 1 Alternativ og supplerende kommunikasjon
Hefte 2 Helhetlig tjenestetilbud 
Hefte 3 Psykisk helsearbeid og psykiske lidelser
Hefte 4 Nedsatt fysisk funksjonsevne
Hefte 5 Autismespekterforstyrrelser
Hefte 6 Teknologiske løsninger i tjenestene
Hefte 7 Helseoppfølging
Hefte 8 Aldring
Hefte 9 Miljøarbeid fordypning
Hefte 10 Utfordrende atferd

 

Seminar 1

Når du har meldt seg på ABC-opplæringen vil du motta en invitasjon til oppstartsseminar –seminar 1. På oppstartsseminaret får du vite hvem du er på gruppe med, og det blir gitt informasjon om hvordan opplæringen er bygget opp. Det vil også bli undervist i et relevant fagtema. Gruppene avtaler hvordan de ønsker at gruppearbeidet skal foregå, og avtaler tidspunkt og sted for første gruppemøte.

ABC-gruppene

Det anbefales at gruppene settes sammen slik at deltakerne har ulik utdanning og kommer fra forskjellige arbeidsplasser. En har erfaring for at en slik sammensetning kan gjøre det praktisk enklere å gjennomføre gruppemøtene. Forståelsen for hverandres måte å se ting på kan øke og samarbeid mellom ulike arbeidssteder kan bedres.

Tidspunkt for gruppemøtene er det opp til hver gruppe, i samarbeid med leder, å avtale. Mange har gruppemøter i forbindelse med vaktskifter. Det bør settes av minimum halvannen time til gruppemøtet.

Gruppene skal være selvgående i den forstand at hver gruppe selv har ansvar for gruppemøtene. Hver gruppe skal ha en gruppekontakt. Gruppekontakten har ansvar for å rapportere oppmøte. Er du forhindret fra å delta på gruppemøtet skal gruppekontakten få beskjed, helst i god tid før møtet.

For at alle skal komme til ordet på gruppemøtene, skal en person være ordstyrer. Denne oppgaven kan gå på omgang.

Det skal holdes minimum ett gruppemøte per hefte. For noen hefter kan det være nyttig å sette av to møter. Før hvert gruppemøte skal hver deltaker ha forberedt seg ved å lese heftet som skal gjennomgås. På gruppemøtet gjennomgås refleksjonsspørsmålene. Tema i heftene diskuteres ut fra egne erfaringer og praksis.

Seminar 2

Når gruppene har kommet om lag halvveis i hver permen, vil det bli holdt et seminar hvor dere deler erfaringer fra gruppearbeidet, og det undervises i aktuelle fagtemaer.

Seminarer til perm 2

Seminarer i tilknytning til perm 2 vil ha undervisning knyttet opp mot fagtemaene i denne permen. I alle seminarene vil en også sette av litt tid til å høre med deltakerne hvordan arbeidet i gruppene går og dele erfaringer fra opplæringen.

Deltakerbevis

Når du er ferdig med en perm mottar du et deltakerbevis. Kriteriene for å motta deltakerbeviset er at du har:

  • deltatt på begge seminarene
  • deltatt på minst 80 % av gruppemøtene
  • lest alle heftene slik at en har vært forberedt til gruppemøtene

Hvis du for eksempel på grunn av sykdom, ikke har hatt mulighet til å delta på alle gruppemøtene, vil du sammen med ABC-kontakten i kommunen og nærmeste leder kunne finne løsninger for få fullført. Her bistår Aldring og helse med råd om hvordan dette kan gjøres.

Hvorfor ABC-opplæring?

Mitt livs ABC skal bidra til bedre tjenester til personer med utviklingshemming. Det er ingen eksamen i forbindelse med ABC-opplæringen. ABC-opplæringen gir da heller ingen formell kompetanse, men kan være relevant ved søknad til høyskoleutdanning på grunnlag av realkompetansevurdering. Kompetansen kan også benyttes videre dersom en ønsker å bli helsefagarbeider – se «Med ABC til fagbrev». Gjennomført ABC-opplæring kan i tillegg gi økt faglig trygghet i forbindelse med veiledning av nyansatte, elever og studenter, og har også blitt brukt i lokale lønnsforhandlinger.