Viktige lover og regler

Tjenesteyting i den kommunale helse- og omsorgstjenesten er regulert av lover og forskrifter. De legger plikter og ansvar på kommunen og tjenestyterne, og gir rettigheter til tjenestemottakerne. De viktigste av disse er helse- og omsorgstjenesteloven, helsepersonelloven og pasient- og brukerrettighetsloven.

Helse- og omsorgstjenesteloven har regler om kommunenes ansvar og plikter. Den inneholder også viktige regler om blant annet rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt i tjenestene til personer med utviklingshemming (lovens kapittel 9).

Helsepersonelloven regulerer yrkesutøvelsen til alle som er ansatt for å yte helse- og omsorgstjenester; det vil si at loven regulerer plikter og ansvar du har i jobben din som tjenesteyter. Den inneholder viktige regler om blant annet forsvarlighet og taushetsplikt.

Pasient- og brukerrettighetsloven gir rettigheter til tjenestemottakerne (pasienter og brukere). Loven inneholder viktige regler om blant annet rett til tjenester, rett til brukermedvirkning, samtykke og samtykkekompetanse og rett til å klage til Fylkesmannen hvis en mener at ens rettigheter har blitt brutt.

Også vergemålsloven er en viktig lov å kjenne til for deg som yter tjenester til mennesker med utviklingshemming. Den inneholder regler om oppnevning av verge, og om vergens rolle og funksjon.

Vi vil gå gjennom de temaene som er regulert av disse lovene og som er viktigst for deg i det arbeidet du gjør. Det er reglene om forsvarlig tjenesteyting, brukermedvirkning, selvbestemmelse, taushetsplikt og opplysningsplikt og reglene om forebygging og rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt. Vi vil også gå igjennom de viktigste reglene om verge.